Het artikel is toegevoegd aan uw winkelmandje
Het artikel is niet toegevoegd aan uw winkelmandje
Herroepingsrecht

1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?
De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Gallet-Claeys hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Gallet-Claeys de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Gallet-Claeys betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.
De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;
- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
- De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
- De levering van Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht).


2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?
De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Gallet-Claeys meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf:
• Verkoopvereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.
• Dienstenovereenkomst: De dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:
• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Naam en adres van de Consument;
• Handtekening van de Consument.
Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar Gallet-Claeys, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie waarbij de toestemming tot terugzending wordt gegeven. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Gallet-Claeys raadt aan om de Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Gallet-Claeys het recht om de terugbetaling op te schorten.
Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Gallet-Claeys is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat Gallet-Claeys zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.
Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Gallet-Claeys verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan
Juwelier Gallet – Claeys
Dorpsstraat 4
8200 Sint-Michiels

info@galletclaeys.be

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:


- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)


- Naam/Namen consument(en)- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)- Datum(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Veilig betalen met
Bestellingen worden verzonden met: